Belépés
A zsidó vallás
... ószövetségi gyűjtemény második részét a történeti iratok alkotják, amelyek a zsidó királyság bukásáig (az i.e. 6. századig) dolgozzák fel a nép történelmét.
Az Ószövetség harmadik részét a prófétai könyvek alkotják. Ezek a zsidóság ókori történelmén kívül az egyistenhit kibontakozásának is beszédes dokumentumai.
A gyűjtemény iratainak negyedik csoportja vallásos költem...
Az Iszlám
... igénnyel lép fel, mint az egyedüli igaz hit. Ennek megfelelően fontosnak tekinti a hit terjesztésének feladatát. Ezt a célt szolgálja a Szent Háború tanítása, a hit fegyveres terjesztésének prófétai útmutatása. A többisten hívőkkel szemben az Iszlám türelmetlenséget hirdet, a zsidókkal, keresztényekkel, és egyistenhívőkkel szemben azonban türelmet ajánl.
Mohamed életében csa...
őstöri
... Akhbór fiát, és egyéb férfiakat, kik visszahozták őt Judeába, lefejezték és testét a közös sirgödörbe vetették. (Jer. 26.)
Mind jobban különvált a nép és az a férfiú, kiben a nagy prófétai hagyomány testesült meg. Elérkezett az a pillanat, mikor Izráel szinte csak Jeremiásból és tanítványából, Bárukhból állott. Jeremiás valóban azok közé tartozott, a kiket a mageddoi szerenc...
Bizonyosság
Igaz beszéd ez, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket.
(1 Tim 1, 15)

Isten Fia otthagyta az atyai ház dicsőségét és eljött a bűnnek és a halálnak ebbe a világába, hogy megmentse a bűnösöket. Jézusban van az ember üdvössége. Sokan persze nem osztják ezt a véleményt. Kételkednek benne, sőt tagadják azt. Vajon tényleg valami biz...
Boldogasszony tisztelete
... Gellért püspöktől Zakar Andrásig és az erdélyi Lukács Atyáig, elfogadott része a katolikus tanoknak, amelyek nem csak Ábrahámig, hanem Ádámig vezetik vissza a keresztény üdvtörténetet. A prófétai hivatás nem csak az ószövetségben létezett, hanem az mai is működik. A katolikus katekizmus jelen időben írja, hogy "Krisztus ... a prófétai hivatást nem csak a hierarchia ...
...
Szent Péter és Szent Pál
... mondafűzése arám eredetre utal, és nem görögre, amely azt mutatja, hogy Palesztinában, valamely közösségben őrizték ezt a történetet, Péternek ezt a megnyilatkozását és Jézusnak ezt a prófétai kijelentését.
Péter nagysága abban állt, hogy kimondta: Te vagy a Krisztus. Persze ennek a teológiailag igen fontos kijelentésnek ellentmond, hogy a szenvedés történetben Péter letagadj...
Már figyelik a Magyar Gárdát
... igazságossággal és az erkölcstannal foglalkozik. Vajjon ez a fejlődés azt jelenti-e, hogy a júdaizmus mára már felkészült arra, hogy a hitét elterjessze egy olyan világban, ami kész elfogadni a prófétai üzeneteket? Ez lenne a zsidók előírt sorsa a harmadik felvonásban?
Ha az ember a zsidó előrehaladást anyagközpontú szemmel nézi, csak egy jelentéktelen kisebbséget egy kis ors...
Évközi 33. vasárnap
...

Ez egy olyan apokaliptikus szöveg az újszövetségben, amely az apokaliptika minden túlzása ellen fellép. Az ószövetségi prófétai műfajnak egy sajátos esete, amely Kr.e 3 századtól a Kr.u. 3 századig meghatározó stílusa volt a prófétai beszédmódnak. Erre számos ószövets...
Igehirdetés 2007. 11.18-án
...2007. november 18. vasárnap
(Szolgálattevő: Katona Béla lelkipásztor)

Lectio: 2Királyok 17:32-41
Textus: János 8:12

Szeretett Testvéreim!

A Bibliaolvasó Kalauz múlt hétre rendelt ószövetségi igeszakaszai közül többször is visszaköszönt egy üzenet, mely szerint Izrael kettős életet élt: próbált szolgálni Istennek és a bálványoknak is. Megdö...
A Biblia
... A Biblia elnevezései
A biblia szó az ógörög biblion többes száma, jelentése ,,könyvek". (A ,,könyvtekercs" jelentésű biblion szó pedig a biblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi ,,könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét (Dá...
A Karmel-hegy
... ----Bibliai tájak titkai:A Karmel-hegy ----


"Tested fölött a fej olyan, mint a Karmel, fejeden a haj, mint a bíbor, királyi fürtökkel ékesítve" (Énekek éneke, 7. fejezet 6. vers). A Szentírás nem véletlenül a nôi szépséggel veti össze azt a vízben gazdag, virágzó hegyvidéket, amely Izrael északnyugati részén, Haifa fölött terül el. Legmagasabb cs...
Hazai rejtelmek – Kuthy
... alatt.

Talán jobban megértjük, hogy miért volt szükség erre az irodalmi fémjelzésre, ha röviden ide írjuk, hogy Kuthy Lajos volt az a magyar író, aki már 1846-ban megjelent, prófétai látással írott regényében, a ,,Hazai rejtelmek"-ben megjósolta, hogy miként fogja Magyarországot száz év alatt meghódítani a zsidóság. Ezért, és csakis ezért kellett eltűnnie nyo...
Kormos Pál : A választott nép
Kormos Pál : A választott nép

A választott nép cím egy állítást fejez ki, amely a szent könyvekre, valamint a zsidók hivatalos történelmére is támaszkodik. Mégis én ebben az írásomban kérdést ként is kezelem. Arra próbálom keresni a választ, hogy az Isten általi kivételezettség állapota játszott-e szerepet a zsidók sorsában ? Ha igen mikor, milyen mértékben, milyen ö...
A király meztelen!-Úgy ám!
A király meztelen!-Úgy ám!


Tisztelt Honfitársak! Reményteli Lelkek! (Hívők és Hitetlenek!)Az UNIVERZUM él, lüktet, mozog s a látszat ellenére örökké VÁLTOZIK. Ne a szemednek higgy -kíváncsi olvasó- mely szerint a csillagok állása évszakonként változik ugyan, de mégis mindig ugyanott bukkannak föl, mint évezredek óta. Ez csupán a csalfa láts...
Bevezetés
... melyek természetszerűen kihatással vannak a külső formákra is. Világosan felismerhetők a Zsoltároskönyvben a következő műfajok: himnusz, diadalének; egyéni hálaének; közösségi hálaének; prófétai intő énekek; történeti és tanító költemények; kérő imák; nyilvános, közösségi siralmak és egyéni siralmak.

Ide tartozik a messiási zsoltárok kérdése is. Mind a zsidó, mind a ke...
A Gnoszticizmus
... meghatározott ismeretekkel.
A Gnosztikus teológia

A gnózis a görög 'gnosis' = felismerés, ismeret, tudás mely többféle úton is megszerezhető volt:

* Prófétai látomással
* Intuícióval
* Mágia útján

Gnosztikus ember

Az embereket három csoportja:

* Beavatott gnosztikus "Szellemi" a gnosz...
Siklósi András: A káosztól a..
Siklósi András: A káosztól a megtisztulásig

Mottó:

,,Félem a görögöt, még ha ajándékkal is jő." (trójai szólás)

,,Csak meg van tágítva rajtad, de nincs eltörve még a lánc." (Petőfi)

,,Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban." (Keresztury Dezső)

R...
Jónás
... galamb.Jónás, a zsidó próféta, Amittáj fia volt, és Zebulon törzséből származott. Életéről és ténykedéséről alig tudunk valamit. A neve alatt fennmaradt prófétai könyvnek nem a szerzője, csak a benne előadott fiktív történetnek a hőse.

A történe...
Bibliai szakácskönyv
... áll erről a Bibliában?
Ezékiel papi családból származott, 597-ben Jójákin júdai királlyal együtt Nabukodonozor babilóniai király fogságba hurcolta. Fogságának 5 évében kezdte meg prófétai működését; Jeruzsálem végleges pusztulására készíti elő honfitársait. Látomásaiban szörnyű bajokat jósol.
Isten útmutatása szerint meg kell sütnie egy kenyeret, amely összetételével nép...
a "betlehemi csillag" rejtélye
... szolgáltak neki (MÁt. IV. 1-11.). A pusztából visszatérve, arra a helyre jön, hol János keresztel, s amint ez őt megpillantja, egybefoglalva az összes jövendölések tartalmát s ezzel a prófétai hivatal beteljesedését, fölkiált: <Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét> (Ján. I. 29.). Gaileába vivő útjában, nem messze Názárettől, Kána városkában a menyegzőt tiszteli meg jele...
1 2 3 .8 9 .12 13 15 16 17 
Címkék: Szent Péter, Szent Pál, Magyar Gárdát, Kormos Pál, Siklósi András, Szent Háború, Krisztus Jézus, Isten Fia, Zakar Andrásig, Lukács Atyáig, Katona Béla, Szeretett Testvéreim, Bibliaolvasó Kalauz, Héber Bibliában, Kuthy Lajos, Tisztelt Honfitársak, Reményteli Lelkek, Keresztury Dezső, zsidó vallás, király meztelen, történeti iratok, zsidó királyság, prófétai könyvek, zsidóság ókori, egyistenhit kibontakozásának, gyűjtemény iratainak, egyedüli igaz, célt szolgálja, többisten hívőkkel, közös sirgödörbe, nagy prófétai, mageddoi szerenc, halálnak ebbe, ember üdvössége, erdélyi Lukács, katolikus tanoknak, keresztény üdvtörténetet, prófétai hivatás, ószövetségben létezett, katolikus katekizmus, prófétai hivatást, prófétai kijelentését, teológiailag igen, szenvedés történetben, erkölcstannal foglalkozik, júdaizmus mára, hitét elterjessze, olyan világban, prófétai üzeneteket, zsidók előírt, harmadik felvonásban, zsidó előrehaladást, jelentéktelen kisebbséget, olyan apokaliptikus, apokaliptika minden,
© 2013 TVN.HU Kft.