Belépés
Képzettségek 16
... fegyverrel úgy harcol, mintha annak forgatásában járatlan lenne (Képzetlen Fegyverforgatás KÉ: -10, TÉ: -25, VÉ: -20)
Af: Az Alapfokon képzett karakter nem szenvedi el az említett mínuszokat, de gyorsasága és ügyessége to­vábbra is annyival csökken, amennyi a viselt vért Mozgásgátló Tényezője (MGT).
Mf: Mesterfokú Képzettség esetén már a viselt vért MGT-je sem érvény...
Czike László: Rendszerváltó sz
... várták a ,,kedvező" híreket. De egy plasztikus hasonlattal is megvilágítom a kialakult helyzetet. Mivel Skultéty és Schamschula is, a szó szoros értelmében is, ,,nagyvad-vadá­szok" voltak - szabad idejükben disznóra, szarvasra mentek -, kis túlzással állítható, hogy számukra én voltam az ideális hajtó, míg ők a gondosan megépített, kényelmes magaslesen ...
Gyógyíthatsz
... vár¬ható ideje előtt egy héttel napi két percet szánt arra, hogy ,,beszél¬jen" testéhez és képzeletében menstruációs fájdalom nélkül lássa magát. A havivérzés idején becslése szerint aszokásos fájdalom¬nak így már csak a felét érezte. Gyakorlással fájdalma azóta to¬vább csökkent.

VAN MEGOLDÁS
Ha lehetőséged lenne arra, hogy elméd segítségév...
szeretettel
... ott, megláncolt lábú rableány, arra bízza őket. Azután egy szennyes zsákot old meg az egyik sapkás török, és mindenféle ruhát húzkod ki belőle. De az mind gyermekruha. Van közte kis szoknya, kis szûr, pitykés mellény, sapka, kalap, kis csizmák. A török előválaszt két kis inget meg egy kis szûrt, és feldobja a szekérre.
- Öltöztesd fel őket - mond...
Mert a népirtásnak nem az egyetlen for­mája a tarkón lövés
... drámaibb helyzete az európai történelemnek, mint az 1939-es Lengyel­országé. A történet Krakkó felett, a Visz­tula hídján kezdődik, A hídra kelet felől özönlik a menekültáradat: bejöttek az oro­szok. De nyugat felől is szaladnák a lengyelek, mert oda pedig a németek törtek be. Találkoznak, egymásba rohannak.

A lengyel csapdát 1920-ban Versailles-ban állították fel, amik...
szeretettel
... emberi viszonyok működéséről. korai felnövésem ellenére akonzekvenciák fölismerése így is eltartottvagy huszonhat éves koromig. a homálytehát csak lassan oszladozott a fejemben, ahomályok szokása szerint.
14
popper pÉter felnŐttnek lenni...
15
de végül is megértettem, hogy
az felnőtt ember,-aki tudja, hogy védtelen, sem istenre, sem emberre nem számíthat,...
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... tornacipő vagy nyá­ri la­pos sar­kú cipő volt a lá­bán.

A nők ün­nep­nap két­nyüs­tös, fe­ke­te, ap­ró, élé­re ál­lí­tott, vi­ze­sen le­ra­kott és na­pon szá­rí­tott, nyi­tott gyap­jú­szok­nyát vi­sel­nek. (Ka­lo­ta­sze­gen a ken­der­vá­szon fersinget ugyan­így lelucskolják.) En­nek de­re­kát csí­ko­san szö­vött öv­pánt­ba gal­lé­roz­zák. Ez alól messze vi­lá­gít a cik...
okosságok..
Az érzelem ajtókat nyit, a logika viszont ajtókat zár.

Tudom, amit tudok

Egy vala­mit tudok biz­to­san, azt hogy nem tudok, sem­mit- mondja Szók­ra­tész. Ezen gon­dol­ko­zom egy ideje, hogy mit is tudok és mi is a tudás? Mi az isme­ret? Van-e különb­ség ideo­ló­giai, gon­do­lati tudás k...
Önbizalom – elfogadás – önértékelés
... (belső) önér­té­ke­lé­sünk vál­toz­tat­ható. Igaz, nem egy­szerűen dön­tés kér­dése, hogy elhiggyük magunk­ról, hogy pusz­tán léte­zé­sünk által érté­ke­sek és sze­ret­hetők vagyunk. Le kell szok­nunk arról a visel­ke­dés­mód­ról, hogy érté­kes­sé­günk iga­zo­lá­sát kizá­ró­lag mások­tól vár­juk. Ez nem könnyű, hiszen évek alatt kiala­kult, jól begya­kor­lott sémák áll­nak a vál­t...
Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
...
1 
Címkék: Czike László, Szentimrei Judit, Képzetlen Fegyverforgatás KÉ, Mozgásgátló Tényezője, Mesterfokú Képzettség, Mivel Skultéty, Sági Mária, egyetlen for­mája, tarkón lövés, viselt vért, plasztikus hasonlattal, kialakult helyzetet, ideális hajtó, gondosan megépített, héttel napi, havivérzés idején, felét érezte, szennyes zsákot, egyik sapkás, mind gyermekruha, török el&#245, európai történelemnek, 1939-es Lengyel­országé, történet Krakkó, hídra kelet, németek törtek, lengyel csapdát, homálytehát csak, felnőtt ember, ken­der­vá­szon fersinget, érzelem ajtókat, logika viszont, vala­mit tudok, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, fegyverforgatás, akonzekvenciák, menekültáradat, rendszerváltó, eltartottvagy, történelemnek, képzettségek, megvilágítom, menstruációs, gyógyíthatsz, gyakorlással, forgatásában, lelucskolják, képzeletében, homálytehát, hasonlattal, mozgásgátló, népirtásnak, gyermekruha, szeretettel, lehetőséged, fölismerése, találkoznak, működéséről, oszladozott, önértékelés,
© 2013 TVN.HU Kft.