Belépés
Képzettségek 16
... fegyverrel úgy harcol, mintha annak forgatásában járatlan lenne (Képzetlen Fegyverforgatás KÉ: -10, TÉ: -25, VÉ: -20)
Af: Az Alapfokon képzett karakter nem szenvedi el az említett mínuszokat, de gyorsasága és ügyessége to­vábbra is annyival csökken, amennyi a viselt vért Mozgásgátló Tényezője (MGT).
Mf: Mesterfokú Képzettség esetén már a viselt vért MGT-je sem érvény...
Küzdelem az életbenmaradásért
Küzdelem az életbenmaradásért

A mai vi­lág­ban sok­kal ne­he­zebb el­iga­zod­ni, mint 1989 előt­t. Ez ta­lán os­to­ba­ság­nak tűn­het, hi­szen a szov­jet szo­ci­a­liz­mus dik­ta­tú­rá­já­ban csak ke­vés hi­te­les in­for­má­ci­ó­hoz fér­he­tett az át­lag­em­ber, még a nyu­ga­ti új­sá­gok­hoz is csak ne­he­zen és koc­ká­za­to­san le­he­tett hoz­zá­jut­ni, ma­radt a rö­v...
Árpádok Országa
... esélyt kapna akár nemzeti-konzervatív, akár liberális kozmopolita? "A Cosmopolita tágasb szívűnek tartja magát s így jobbnak, mint másokat. Ő magasb értelműnek képzeli magát, mert minden régi szokáson, bevett ítéleten áthág, egyszerre keresztény, török, atheista lehet s kaméleoni ügyességgel szabhatja magát a körülállásokhoz, a hasznoshoz." (15) Az ellenem felhozott vádakból annyi...
A csakrák
... viszonyítsa. Amikor a The Hidden Side of Things (A dolgok rejtett oldala) című könyvben összegyűjtöttem az előző években Adyarban, a tetőteraszon tartott összejöveteleken feltett kérdésekre adott válaszokat, már tudtam az életerőnek, a kundalininek és a vitalitásnak a fizikai síkon való megnyilvánulásáról, de még nem tudtam a három nagy kiáradáshoz való kapcsolatukról. Így ezeket,...
Czike László: Rendszerváltó sz
... várták a ,,kedvező" híreket. De egy plasztikus hasonlattal is megvilágítom a kialakult helyzetet. Mivel Skultéty és Schamschula is, a szó szoros értelmében is, ,,nagyvad-vadá­szok" voltak - szabad idejükben disznóra, szarvasra mentek -, kis túlzással állítható, hogy számukra én voltam az ideális hajtó, míg ők a gondosan megépített, kényelmes magaslesen ...
Gyógyíthatsz
... vár¬ható ideje előtt egy héttel napi két percet szánt arra, hogy ,,beszél¬jen" testéhez és képzeletében menstruációs fájdalom nélkül lássa magát. A havivérzés idején becslése szerint aszokásos fájdalom¬nak így már csak a felét érezte. Gyakorlással fájdalma azóta to¬vább csökkent.

VAN MEGOLDÁS
Ha lehetőséged lenne arra, hogy elméd segítségév...
Arvisura Vázlatok 51-100
... legyőzője (ie. 31.-ben) etruszk származású volt. Ebben az időben 72 etruszkokkal rokon törzs élt Pannóniában. Határaikon és a Pilisben káldorok éltek főleg.

A jászok nagyobb tömege ie. 24.-ben érkezett Bácskába. Az ie. 10. évtől kb. 15 éven át sok felkelés tört ki Pannónia déli részén a rómaiakkal szemben. Ebben az időben a pannonok vezérén...
v
Paul Verlaine -


Mon rêve familier (French)

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime,
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon coeur, transparent
Po...
szeretettel
... dolgozik, a másik meggondoltabb modorban. Előbbi kifejezésben nagyon hasonlít egy olyan emberi archoz, mely örömet fejez ki. Ezt maguk között nyerőnek vagy máz-lisnak nevezik: ez társait grimaszokkal és taglejtésekkel ingerli (vö. káröröm).

A K.-ok nyelve még nagyon fejletlen: főneveik egyáltalában nincsenek, mellékneveiket csak a második személyre alkalmazva tudják has...
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... tornacipő vagy nyá­ri la­pos sar­kú cipő volt a lá­bán.

A nők ün­nep­nap két­nyüs­tös, fe­ke­te, ap­ró, élé­re ál­lí­tott, vi­ze­sen le­ra­kott és na­pon szá­rí­tott, nyi­tott gyap­jú­szok­nyát vi­sel­nek. (Ka­lo­ta­sze­gen a ken­der­vá­szon fersinget ugyan­így lelucskolják.) En­nek de­re­kát csí­ko­san szö­vött öv­pánt­ba gal­lé­roz­zák. Ez alól messze vi­lá­gít a cik...
Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
...
1 
Címkék: Árpádok Országa, Czike László, Arvisura Vázlatok, Szentimrei Judit, Képzetlen Fegyverforgatás KÉ, Mozgásgátló Tényezője, Mesterfokú Képzettség, Hidden Side, Mivel Skultéty, Paul Verlaine, Sági Mária, viselt vért, szov­jet szo­ci­a­liz­mus, nyu­ga­ti új­sá­gok­hoz, ellenem felhozott, dolgok rejtett, előző években, tetőteraszon tartott, fizikai síkon, három nagy, plasztikus hasonlattal, kialakult helyzetet, ideális hajtó, gondosan megépített, héttel napi, havivérzés idején, felét érezte, jászok nagyobb, rómaiakkal szemben, pannonok vezérén, másik meggondoltabb, olyan emberi, második személyre, ken­der­vá­szon fersinget, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, összejöveteleken, fegyverforgatás, körülállásokhoz, összegyűjtöttem, taglejtésekkel, kapcsolatukról, mellékneveiket, rendszerváltó, meggondoltabb, gyógyíthatsz, menstruációs, tetőteraszon, gyakorlással, etruszkokkal, képzeletében, képzettségek, forgatásában, kifejezésben, grimaszokkal, vitalitásnak, kundalininek, egyáltalában,
© 2013 TVN.HU Kft.