Belépés
Angyali segítők
... lakásgondjainkban, és bármi másban, ami gondot okoz nekünk. Csak néhány lépést kell betartanunk, ezzel segítjük őket abban, hogy ők is segíthessenek nekünk.

1. Kérdés Szabad Akarat törvényesze rint az Angyalok nem avatkozhatnak bele az életünkbe kifejezett engedélyünk nélkül. Ez alól egyetlen kivétel létezik: ha életveszélyes helyzetbe kerülnénk, mielőtt még lejárt voln...
6 ok, ami miatt soha ne mondj le az álmaidról
... Te cél­jaid vol­tak, tehát lénye­gé­ben ezt akar­tad, nem? Ha vala­kit ez nem moti­vál, akkor semmi sem.
Nem fogsz később semmit sem megbánni.

Mark Twain híres mon­dása sze­rint: Húsz év múlva job­ban fogod bánni azo­kat a dol­go­kat, amikbe nem vág­tál bele, mint amibe bele­vág­tál, de nem sike­rült." Nehogy így járj.
Van egy régi afo­rizma, ami úgy sz...
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
...
Ami­óta ember él a föl­dön, azóta keresi a bol­dog­sá­got. Arisz­to­te­lész sze­rint ez a vágy min­den­ki­ben ott él, és eléré­sé­nek kul­csa az eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban rej­lik. Az ókori görö­gök sokat tud­tak erről a témá­ról, a bol­dog­ság­ról szóló egyik leg­hí­re­sebb pél­da­be­széd is tőlük szár­ma­zik.
Esze­rint Midász, aki Frí­gia kirá­lya volt, egy­szer nagy s...
Pozitív gondolkodás napi csekklista
... tanulok.

Mivel nem félek az isme­ret­len­től, merem vál­lalni a koc­ká­za­tot. Tudom, hogy nem kell ismer­nem már az út ele­jén az összes választ egy cél eléré­sé­hez. A kínai köz­mon­dás sze­rint: Akkor gon­dol­kodj, hogyan mész át a hídon, ami­kor oda­ér­tél."


5. Optimizmussal telve várom a jövőt.

Nem aggó­dom; tudom, hogy az aggó­dá...
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
... men­ta­li­tás­sal.


13. Az erősségeidet fejleszd.

Két­fajta filo­zó­fia men­tén lehet haladni. Az egyik azt mondja, hogy ami­ben gyenge vagyok, azt hozom fel átla­gosra, a másik sze­rint azt fej­lesz­tem kivá­lóra, ami­ben eleve jó vagyok. Min­den nagy sze­mé­lyi­ség­fej­lesztő guru egyet­ért abban, hogy ez utóbbi a helyes.


14. Ne legyél...
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát

Ami­óta ember él a föl­dön, azóta keresi a bol­dog­sá­got. Arisz­to­te­lész sze­rint ez a vágy min­den­ki­ben ott él, és eléré­sé­nek kul­csa az eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban rej­lik. Az ókori görö­gök sokat tud­tak erről a témá­ról, a bol­dog­ság­ról szóló egyik leg­hí­re­sebb pél­da­be­széd is tőlük szár­ma­zik.
Esze­rint Mi...
Tallóztam
... Te cél­jaid vol­tak, tehát lénye­gé­ben ezt akar­tad, nem? Ha vala­kit ez nem moti­vál, akkor semmi sem.
Nem fogsz később semmit sem megbánni.

Mark Twain híres mon­dása sze­rint: Húsz év múlva job­ban fogod bánni azo­kat a dol­go­kat, amikbe nem vág­tál bele, mint amibe bele­vág­tál, de nem sike­rült." Nehogy így járj.
Van fogod bánni azo­kat a dol­go­kat, ami...
Ez arról szól, hogy elítélem vagy nem.
...
Kiss László-bot­rány: er­köl­csi fer­tőt em­le­get úszó­le­gen­dánk!
Szabó Jó­zsef sze­rint senki sem meri fel­emelni a sza­vát Kiss László ellen. Le­gen­dánk ál­lítja, talán meg van­nak fé­lem­lítve, és tud­ják, mit kell csi­nál­niuk. Az pedig nem tel­je­sen igaz, hogy az uszo­dák vi­lá­gá­ban min­denki tu­dott a sötét ügy­ről.

címkék:

szexuáli...
Brüs­szel min­den ma­gyarra 20 ezer fo­rin­tos mig­ráns­sar­
Brüs­szel min­den ma­gyarra 20 ezer fo­rin­tos mig­ráns­sar­cot rakna!

2016. május 04. 15:23
Hunhír.info

eu-eg-250.jpgA ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat. Ma­gyar­or­szág ese­té­ben ez azt je­lenti, hogy min­den­ki­nek, cse­cse­mő­től az ag­gas­tyá­nig 20 ezer fo­rin­tot kel­...
Az avokádó
... DuBarry
Így menti meg ténylegesen az életedet az avokádó

Ne gon­dold, hogy az avo­kádó til­tott gyü­mölcs, csak azért, mert magas a zsír­tar­talma! A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint nem­csak a fo­gyás­ban segít, hanem képes a ko­lesz­te­rin­szin­tet is csök­ken­teni. Ezzel pedig tá­mo­gatja a szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sét

Az avokádó...
Rej­tély: Me­gint nem stim­mel va­lami Laj­csi bir­to­ká­nak
A mu­la­tós ze­nész test­vére, Ist­ván még sosem hal­lott a ti­tok­za­tos arab her­ceg­ről, aki Laj­csi sze­rint sze­retné meg­vá­sá­rolni a 2,7 mil­li­ár­dot érő bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kot.
Hétvégén érkezett a hír, miszerint Lagzi Lajcsi birtoka iránt egy arab herceg érdeklődik. A Dáridó atyja teljesen beleélte magát, hogy hamarosan költözniük kell, és már azt is tud...
Miért Hatvan a város neve?
... monográfiájában ta­láljuk. Az alapvető munkákon kívül részadatok a különböző lexikonokban, történeti mun­kákban, megyei és helyi lapok­ban stb. is bőven találhatók. A régészeti ásatások tanúsága sze­rint a város területén, első sor­ban a Strázsa nevű szőlőhe­gyen, már az ősidőkben meg­telepedett az ember. Ennek szomszédságában kerültek elő egy római őrállomás maradvá­nyai is. A ho...
Miért Hatvan a város neve?
... monográfiájában ta­láljuk. Az alapvető munkákon kívül részadatok a különböző lexikonokban, történeti mun­kákban, megyei és helyi lapok­ban stb. is bőven találhatók. A régészeti ásatások tanúsága sze­rint a város területén, első sor­ban a Strázsa nevű szőlőhe­gyen, már az ősidőkben meg­telepedett az ember. Ennek szomszédságában kerültek elő egy római őrállomás maradvá­nyai is. A ho...
Történetek
... hugyozott, a két ujját odatëtte V-betű furmába a végihön, oszt épp úgy nézëtt ki, mintha két csivën gyütt vóna.
No, mëg is lëtt a lakadalom. Rákerűt a sor a nászéccakára. Annak rëndje-módja szërint ě is hasznáták az ëggyiket. Hanem oszt a mënyecske kezdi követěni, hogy hát:
- Hun a másik? Aszongya a János:
- Mán në haragudj, hékám, mos mán mëg kő monda...
2016., december 19., hétfői Napiszöveg
... igazságos alapelveit,
hogy magával sodorja Sátán propa-
gandája? Hogyan tudja megállapíta-
ni, mi a jó, és mi a rossz?"Úgy, hogy
folyton résen van[Isten szava] sze-
rint" (Zsoltárok 119:9NW Hogyan tisztíthajta meg ösvényét az ifjú? Úgy, hogy folyton résen van a te szavad szerint).Isten írott Szava
létfontosságú segítség ahhoz, hogy
meg tud...
Hasz­nálsz alu­fó­liát?
Hasz­nálsz alu­fó­liát? Durva, ami ki­de­rült az alu­mí­ni­um­ról
Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban. A gyanú már ko­ráb­ban fel­me­rült erre, ám konk­rét bi­zo­nyí­té­kot csak most ta­lál­tak az össze­füg­gésre.

alzheimer-kór, kockázat, alumínium fólia

Dr. Chris Exley, a brit K...
A Barca sztár­jai ma­gyar csa­lá­don se­gí­tet­tek
A Barca sztár­jai ma­gyar csa­lá­don se­gí­tet­tek. Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.
A Barcelona stadionja mellett, a Nou Camp szomszédságában üzemel egy magyar étterem. A hely tulajdonosa, Büki Péter licitre bocsátott egy-egy olyan Barca-mezt, ame...
Tragédia.
A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar gyer­me­ke­ket szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben, amely pén­tek éjfél körül tör­tént egy ve­ro­nai au­tó­pá­lya-ki­já­rat­nál.
...
Szavak
... megtörténik,tudja
...
--Ma is-- ugyan azok
... fáztak tegnap, és fáznak holnap ,
és a Kisded ott sírt már tegnap ,
.. ~ és ott fog sírni holnap ...

De már bezárul szíved ,
mert elmúlott az Ünnep ,
és nem érintik már meg lelked
a kíntól hulló könnyek ...

Tandari Éva

...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Miért Hatvan, Kérdés Szabad Akarat, Mark Twain, Esze­rint Midász, Esze­rint Mi, Kiss László-bot­rány, Szabó Jó­zsef, Kiss László, Lagzi Lajcsi, Chris Exley, Büki Péter, Tandari Éva, város neve, életünkbe kifejezett, régi afo­rizma, vágy min­den­ki­ben, eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban, ókori görö­gök, bol­dog­ság­ról szóló, összes választ, kínai köz­mon­dás, erősségeidet fejleszd, másik sze­rint, sza­vát Kiss, uszo­dák vi­lá­gá­ban, sötét ügy­ről, mig­rán­sok kö­te­lező, avo­kádó til­tott, leg­újabb ku­ta­tá­sok, fo­gyás­ban segít, mu­la­tós ze­nész, ti­tok­za­tos arab, arab herceg, alapvető munkákon, különböző lexikonokban, régészeti ásatások, város területén, ősidőkben meg­telepedett, római őrállomás, mënyecske kezdi, brit ku­ta­tás, alu­mí­ni­um­nak ko­moly, spa­nyol­or­szági ét­te­rem, más­fél szo­bás, magyar étterem, hely tulajdonosa, leg­fris­sebb in­for­má­ciók, ma­gyar gyer­me­ke­ket, kíntól hulló, monográfiájában, szomszédságában, avatkozhatnak, életveszélyes, segíthessenek, létfontosságú,
© 2013 TVN.HU Kft.