Belépés
A fiúk nem sirnak
... mindez. Akkor az hazugság lesz. Sokan azt gondolják, hogy ha látnak egy zokogó férfit, az nagyon kétségbeejtő látvány, akkor már igazán nagy gáz van. Hogy a férfikönny, az már a vég. De szerintem a férfikönny éppolyan emberi, mint a női könny. Nem hiszem, hogy súlyosabb dolog, amikor egy férfi sír. Én ilyenkor olyan férfit látok magam előtt, aki van annyira érett ember, hogy elsír...
A Time olvasói szerint Vlagyimir Putyin a világ legbefolyásosabb embere
...
Az amerikai hetilap keddi tájékoztatása szerint az orosz elnök a CL művésznéven ismert dél-koreai Li Cse Rint, a 2NE1 rapegyüttes "arcát" utasította maga mögé a szavazatok 6,95 százalékával. Putyin az egyetlen politikai vezető, aki bekerült az első ötbe, CL, Lady Gaga, Rihanna és Taylor Swift elé.
Barack Obama elnöknek a tízes élbolyba sem sikerült bejutnia, a 11. helyet...
A GYÓGYÍTÓ KONYHA 26
... sója. A r
égi görögök és
rómaiak tonizálóként alkalmazták. A hinduk hittek a
bban, hogy tejjel elkészített italként fokozza a
szexuális képességet. A kínaiak szerint erőssé és k
itartóvá tesz a belőle készült tea. Régen
"szkíta-gyökérnek" hívták, állítólag a gyökeret rág
va a harcosok napokig képesek étlen-...
Dől a lé, ha aktív vagy az ágyban!
A rend­sze­res szex test­nek és lé­lek­nek egy­aránt jót tesz. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a fi­ze­tésre is ha­tás­sal van: akik rend­sze­re­sen sze­ret­kez­nek, töb­bet ke­res­nek, mint a szex nél­kül élők. Szinte hihetetlen, de több pénzt keresnek a hetente legalább háromszor szeretkező nők és férfiak, min...
Kérdésed van?
... látványosan eltávolítja a vi­a­szos fe­dőréteget, amit egyszerű vizes mosással lehetetlen lemosni.

Saját testünkön közvetlenül a kívánt területeken töményen alkalmazva ta­pasztalatok sze­rint rendkívül hatékony a bőr-, láb- és körömgomba el­len.
Vérző seb fertőtlenítésére is kiválóan alkalmas. Ilyenkor habzik és kicsit csíp is; ez az oxigéntermeléssel járó intenzív...
A kőccsön adott eggyik
...No, mëg is lëtt a lakadalom. Rákerűt a sor a nászéccakára. Annak rëndje-módja szërint ě is hasznáták az ëggyiket. Hanem oszt a mënyecske kezdi követěni, hogy hát:
- Hun a másik?
Aszongya a János:
- Mán në haragudj, hékám, mos mán më...
Nincs Cím
... - vá­la­szol­tam -, hogy ezt az ál­lí­tá­so­dat a ma­gam szem­pont­já­ból így mó­do­sít­sam: Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó.
- Le­gyen né­ked a te hi­ted sze­rint - mond­ta ő kis­sé gú­nyo­san, és le­vet­te a szem­üveg­ét." (107-108.)
Olyan fog­ság­re­gény­ről van szó te­hát, ame­lyet ez a szem­lé­let­mód ha­tá­roz meg mind­vé...
Újabb me­ne­kült­hul­lám ér­ke­zik még ma este. 5000-en jön­
Újabb me­ne­kült­hul­lám ér­ke­zik még ma este. 5000-en jön­nek!

2015. szeptember 05. 15:52
Hunhír.info

A vá­ra­ko­zá­sok sze­rint szom­ba­ton több mint öt­ezer mig­ráns ér­ke­zik Ma­ce­dó­ni­á­ból Szer­bi­ába, akik es­tére már a ma­gyar ha­tá­ron le­het­nek. Köz­ben fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a ha­tár­sér­tők Rösz­ké­nél. A leg­töb­ben még min­dig a vas...
Gyógyító hangok
... ze­nét. A hang ér­zé­ke­lé­se és ki­ér­té­ke­lé­se a jobb agy­fél­te­ké­ben tör­té­nik, míg a be­szé­dé, a nyel­vé a bal agy­fél­te­ké­ben.


És mi a ze­ne? A le­xi­kon sze­rint: ,,A ze­ne: sza­bá­lyo­san is­mét­lő­dő, kel­le­mes han­gér­ze­tet kel­tő rez­gé­sű han­gok­nak a dal­lam, rit­mus és har­mó­nia esz­kö­ze­i­vel ki­sebb-na­gyobb mű­vé va­ló egy­be­kap­...
Olyan titkok a kék szeműekről
... Hajlamosabbak az alkoholizmusra

Talán furcsán hangzik, de a kék szemű emberek jobban bírják az alkoholt. Ebben a témakörben már számos kutatást végeztek a Factual Facts internetes honlap szerint. Többek között azt is kiderítették, hogy a kék szeműek hajlamosabbak az alkoholizmusra, mint a barna, szürke vagy zöld szeműek.

3. Csábítóak

Ha azonban sik...
Azt hit­ték, bér­let­ha­mi­sí­tót fog­tak, le­csuk­ták!
Azt hit­ték, bér­let­ha­mi­sí­tót fog­tak, le­csuk­ták! A fő­ka­pi­tány kért bo­csá­na­tot!

A jegy­el­len­őrök sze­rint hamis volt egy utas bér­lete. Az utas vi­szont rend­őrt hí­vott. Vesz­tére. Őt csuk­ták le! Meg­lepő módon ki­de­rült, hogy az el­len­őrök té­ved­tek!

Még november 8-án állítottak meg egy nőt a BKK ellenőrei a Kálvin téren, hogy ellenő...
Régi mesék, amik ma is az életre tanítanak
... kap­cso­la­tot kiala­kí­tani a kör­nye­ze­té­vel, fej­let­tebb szó­kinccsel és kép­zelőerő­vel ren­del­ke­zik majd.
Az isko­lá­ban könnyeb­ben meg­ta­nul olvasni és tudo­má­nyos kuta­tá­sok sze­rint nagyobb IQ-val is ren­del­kez­nek majd.
A kínálat óriási. Az alábbi válogatással olyan meséket szeretnénk feleleveníteni, amelyek nagyon sokunk kedvence volt és amit érdemes ...
Hány nap alatt terjed a sikítás?
... Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület munkatársa. Az ELTE fonyódligeti gólyatáborában történt nemi erőszak után "Törd meg a csendet!" címmel indított kampányt a Life.hu. A szakember szerint a kezdeményezés segíthet abban, hogy több elkövető kerüljön rács mögé. "
http://www.origo.hu/itthon/20141020- magyarorszagon-nem-buntetik-a-nemi-e roszakot.html

Magyaországon ...
Szeressük-e az illegálisan érkező migránsokat?
...(#1175) Kedves piktorka2!
Szerintem igazad van, mert az a mentalitás, amit ezek a migránsok képviselnek veszélyes az unokáinkra.
Tudod amikor a kölni imám, Sami Abu-Yusuf egyedül a német nőket hibáztatja a .szilveszter éjszaka történt tömeges szexuális erőszak miatt. A kon­zer­va­tív val­lási ve­zető sze­rint a nők lenge öl­tö­zete és par­füm­il­lata her­gelte fel a tá­m...
Dávid Mihály időjárás-előjelzése
... me­te­o­ro­ló­gu­sok, de téved, aki azt hiszi, hogy ezzel vége a tél­nek. A nyír­egy­házi víz­építő mér­nök, Dávid Mi­hály több mint negy­ven éve ké­szít elő­re­jel­zé­se­ket, és a 2016-os Dávid-nap­tár sze­rint ja­nuár és feb­ruár má­so­dik fe­lé­ben még ke­mény fa­gyokra szá­mít­ha­tunk.

NYOLC ÓRÁJA SZERZŐ: F. G.

...
El­ké­pesztő bá­tor­ság!
...

El­ké­pesztő bá­tor­ság! Ko­moly tu­dó­sok bi­zo­nyít­ják, hogy lé­te­zik túl­vi­lág!
A leg­több val­lás sze­rint földi éle­tün­ket a túl­vi­lá­gon foly­tat­juk, mind­ez­zel per­sze nem tud mit kez­deni a tu­do­mány. Most mégis tu­dó­sok ruk­kol­tak elő azzal, hogy igenis lé­te­zik túl­vi­lág.

Egy dolog biztos az ember életé...
Videó
...
Teszt: Me­lyik pi­rí­tóst vá­lasz­ta­nád?
...
Ezt árulja el rólad a ke­nye­red!

Az, hogy mi­lyenre pi­rí­tod a ke­nye­ret, egy pszi­cho­ló­gus sze­rint sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről. Mu­tat­juk, ho­gyan!
Elsőre el sem hinnéd, hogy mi mindenre jó egy pirítós, azon kívül, hogy megesszük! Dr. Christy Fergusson pszichológus szerint sokat elárul személyiségedről például az, hogy mennyire égetten...
6 ok, ami miatt soha ne mondj le az álmaidról
... is a Te cél­jaid vol­tak, tehát lénye­gé­ben ezt akar­tad, nem? Ha vala­kit ez nem moti­vál, akkor semmi sem.
Nem fogsz később semmit sem megbánni.
Mark Twain híres mon­dása sze­rint: Húsz év múlva job­ban fogod bánni azo­kat a dol­go­kat, amikbe nem vág­tál bele, mint amibe bele­vág­tál, de nem sike­rült. Nehogy így járj.
Van egy régi afo­rizma, ami úgy szól, hogy...
10 dolog, amit tegyél meg minden hétvégén
... teen­dő­ket is - ABCDE pri­o­ri­tás­ban -, ame­lyek­nek egy­előre nin­csen konk­rét idő­pontja, csak vala­mi­kor meg kéne csi­nálni.
7. Menjél emberek közé.
Brian Tracy sze­rint bol­dog­sá­gunk leg­alább 85%-ban a kap­cso­la­ta­ink­ból jön. No com­ment.
8. Tegyél be legalább 1 kultúrprogramot.
Mozi, szín­ház, múzeum, ren­dez­vény. Ezt nézd meg: www.iranym...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Vlagyimir Putyin, GYÓGYÍTÓ KONYHA, Nincs Cím, Dávid Mihály, Lady Gaga, Taylor Swift, Barack Obama, Ma­ce­dó­ni­á­ból Szer­bi­ába, Factual Facts, Nőkért Együtt, Erőszak Ellen, Sami Abu-Yusuf, Dávid Mi­hály, NYOLC ÓRÁJA SZERZŐ, Christy Fergusson, Mark Twain, Brian Tracy, világ legbefolyásosabb, kőccsön adott, életre tanítanak, illegálisan érkező, hazugság lesz, zokogó férfit, nagyon kétségbeejtő, férfikönny éppolyan, amerikai hetilap, orosz elnök, 2NE1 rapegyüttes, egyetlen politikai, első ötbe, tízes élbolyba, hinduk hittek, rend­sze­res szex, leg­újabb ku­ta­tá­sok, szex nél­kül, hetente legalább, vi­a­szos fe­dőréteget, kívánt területeken, oxigéntermeléssel járó, mënyecske kezdi, ma­gam szem­pont­já­ból, szem­lé­let­mód ha­tá­roz, vá­ra­ko­zá­sok sze­rint, ma­gyar ha­tá­ron, ha­tár­sér­tők Rösz­ké­nél, hang ér­zé­ke­lé­se, jobb agy­fél­te­ké­ben, le­xi­kon sze­rint, fő­ka­pi­tány kért, jegy­el­len­őrök sze­rint, utas bér­lete, utas vi­szont, el­len­őrök té­ved­tek, isko­lá­ban könnyeb­ben,
© 2013 TVN.HU Kft.